Algemene Salon voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Skinfirm

 • Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen The Skinfirm en een cliënt waarop The Skinfirm deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Inspanningen salon
  The Skinfirm zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. The Skinfirm zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • Afspraken
  De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan The Skinfirm melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag The Skinfirm 50% van het honorarium* voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in The Skinfirm komt, mag The Skinfirm de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in The Skinfirm aan komen kan The Skinfirm de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. The Skinfirm moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
  *Bij het niet tijdig annuleren of niet op komen dagen voor een gratis intake gesprek zal The Skinfirm €50,= in rekening brengen.
 • Online inboeken aanbetaling
  The Skinfirm zal bij de mogelijkheid voor online een afspraak inboeken een aanbetaling hanteren van minimaal €25,= welke op de behandeling in korting gebracht zal worden.
  Bij het niet tijdig annuleren of niet op komen dagen komt deze aanbetaling te vervallen aan The Skinfirm en kan de klant geen aanspraak meer opmaken. De reeds betaalde aanbetaling wordt in mindering gebracht op de 50% van de behandeling of €50,= bij een gratis intake.
 • Betaling
  The Skinfirm vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
 • Persoonsgegevens & privacy
  De cliënt voorziet The Skinfirm vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. The Skinfirm neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. The Skinfirm behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Geheimhouding
  De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de specialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • Aansprakelijkheid
  The Skinfirm is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. The Skinfirm is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.
 • Garantie
  The Skinfirm geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie vervalt indien:
  – De cliënt andere producten dan de door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
  – De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
  – De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  – De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Beschadiging & diefstal
  The Skinfirm heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. The Skinfirm meldt diefstal altijd bij de politie.
 • Klachten
  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van The Skinfirm en de behandelende specialiste. The Skinfirm moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal The Skinfirm de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien The Skinfirm en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 • Behoorlijk gedrag
  De cliënt behoort zich in The Skinfirm behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft The Skinfirm het recht de cliënt de toegang tot The Skinfirm te weigeren onder opgaaf van redenen.
 • Recht
  Op elke overeenkomst tussen The Skinfirm en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 • Disclaimer
  Resultaten van behandelingen zijn afhankelijk van diverse persoonlijke factoren en verschillen per persoon waardoor garantie niet mogelijk is. Laat u daarom altijd goed informeren bij de specialist over de verschillende behandelmethodes en uw verwachtingspatroon